Vedtægter

Vedtægter for Stevns Cykel Motion

Ændret senest, marts 2012.

§1 Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Stevns Cykel Motion (SCM). Klubben har hjemsted i Stevns kommune.

§2 Formål.

Klubbens formål er at fremme interessen for motionscykling på Stevns. Klubben kan være medlem af DCU`s motionssektion.

§3 Optagelse.

Alle med interesse for motionscykling kan optages som medlemmer.

§4 Sikkerhed.

Alle klubbens medlemmer skal bære cykelhjelm ved deltagelse i klubbens cykelaktiviteter. Det er ikke tilladt at have musik i ørene.

§5 Kontingent

Medlemskontingent dækker et kalenderår. Kontingentet for det næste år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Rettidig indbetaling senest på generalforsamlingen.

§6 Udelukkelse

Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler imod klubbens vedtægter eller  på anden måde udøver forhold, som er til skade for klubben, kan bestyrelsen  udelukke det pågældende  medlem.

§7 Udmeldelse.

Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

§8 Generalforsamlingen – afholdelse.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og skal afholdes ordinært en gang årligt, senest den 31. marts.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden og bestyrelsens forslag.

Medlemmers forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§9 Generalforsamlingens dagsorden.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Aflæggelse af regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af næste års kontingent

7. Valg i henhold til vedtægterne § 13 og §16.

8. Eventuelt.

§10 Afstemning

Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, dog således, at hvert stemmeberettiget kun må være fuldmagtshaver for et andet stemmeberettiget medlem.

Stemmeberettigede er alle medlemmer af klubben, som er fyldt 16 år.

Ved afstemninger gælder alm. flertal. For §11 & §18 gælder dog særlige afstemningsregler – se under §.

§11 Vedtægtsændring.  

Ændring af vedtægter kan vedtages med almindeligt flertal, når mindst en fjerdedel af de stemmeberettiget medlemmer er fremmødt. Dette gælder dog ikke for §18.

§12 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af klubbens medlemmerskriftligtfremsætter krav herom til bestyrelsen tillige med oplysninger om de emner, som ønskes behandlet.

Indkaldelse skal i øvrigt ske i henhold til § 8.

§13 Bestyrelsen – ledelse og valgperiode.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, formanden i lige år og kassereren i ulige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Valgperioden er 2 år.

Valg til bestyrelsen kan kun blive aktuelt ved personlig fremmøde eller ved fremvisning af fuldmagt for den pågældende.

Der vælges hvert år 2 suppleanter, 1. og 2. suppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten med en funktionsperiode indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.      

§14 Bestyrelsesmøder

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når det findes nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem anmoder herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal i bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, som fremlægges på den ordinære generalforsamling. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§15 Regnskab.

Klubbens kasserer fører klubbens regnskab. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal holde bestyrelsen underrettet om klubbens økonomi. Kassereren modtager klubbens indtægter og udbetaler alle udgifter.  Kassereren skal føre kassebog, som er godkendt af bestyrelsen og bilagskontrollanterne. Klubbens midler skal anbringes på postgiro eller i et anerkendt pengeinstitut.

Kassereren skal også fører en medlemsliste.

Foreningen hæfter kun med sin formue.

§16 Bilags kontrollanter.

Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter, som vælges for 2 år afgangen og afgår skiftevis.

Bilagskontrollanterne opgave er at kontrollere regnskabet ved kritisk gennemgang. Generalforsamlingen vælger ligeledes en bilagskontrollant suppleant for 1 år.

§17 Repræsentation

Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil.  Bestyrelsen råder over klubbens midler i henhold til vedtægterne. Klubben tegnes i alle anliggender af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.

§18 Opløsning af klubben.

Opløsning af klubben skal kun ske ved en iflg. vedtægterne indvarslet generalforsamling.

Opløsning af klubben kræver, at mindst to tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer er fremmødt, samt at to tredjedele af disse stemmer for opløsning af klubben. Hvis ikke to tredjedele af de stemmeberettigede er fremmødt, kan bestyrelsen senest 30 dage senere indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med to tredjedele af de fremmødtes stemmer.

Klubbens midler vil i tilfælde af opløsning tilfalde hjerteforeningen.

Denne § kan kun ændres under de samme afstemningsbetingelser, som kræves for opløsning af klubben.